menu

ALGEMENE VOORWAARDEN Lawo Tuinmaterialen


1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 • LAWO: de heer J.H. van Lambalgen Handelend onder de naam LAWO,  gevestigd aan de Slappedel 4 te Woudenberg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67329543;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van LAWO;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen LAWO en Opdrachtgever;
 • Werkzaamheden: hieronder wordt verstaan bouwwerkzaamheden waaronder grond en straatwerk en/of advieswerkzaamheden en/of het leveren van goederen.


2. Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen LAWO en een Opdrachtgever waarop LAWO deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LAWO, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. LAWO en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 4. Opdrachtgever is gerechtigd een of meer vertegenwoordigers aan te wijzen om als zijn gemachtigde op te treden. Opdrachtgever stelt LAWO hier onverwijld schriftelijk van in kennis. De gemachtigde van de Opdrachtgever vertegenwoordigt de Opdrachtgever voor zover de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk aan LAWO is meegedeeld.
 5. Indien in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “schriftelijk” dan wordt hier mede onder verstaan: “per e-mail”.

 

3. Overeenkomst en offertes

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand als LAWO en Opdrachtgever de overeenkomst hebben ondertekend, of de overeenkomst en/of offerte schriftelijk door LAWO is bevestigd of als LAWO met de uitvoering ervan is begonnen.
 2. Indien mondeling of telefonisch een overeenkomst tot stand komt, zal LAWO de overeenkomst schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigen. De bevestiging van de overeenkomst wordt geacht een juiste en volledige weergave te zijn van hetgeen is overeengekomen, tenzij Opdrachtgever binnen 7 dagen schriftelijk bezwaar maakt.
 3. Een door LAWO gemaakte offerte is vrijblijvend. Eventuele wijzigingen op de overeenkomst komen tot stand door aanbod en aanvaarding.
 4. Leverings- of opleveringstermijnen zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. De prijzen in offertes en overeenkomst zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod is LAWO daaraan niet gebonden.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht LAWO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

4. Specifieke bepaling betreffende de Opdrachtgever

 1. Indien door LAWO of door LAWO ingeschakelde derden in het kader van de opdracht Werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat LAWO tijdig beschikt over:
  1. alle informatie waarover Opdrachtgever beschikt, voor zover dit nodig is om de Werkzaamheden uit te voeren en/of te realiseren;
  2. het terrein waarop het werk moet worden gerealiseerd;
  3. de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen;
  4. alle gegevens en/of goederen en/of voor levering te verrichten werkzaamheden, waarvan LAWO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Tevens dient Opdrachtgever door LAWO verstrekte voorschriften deugdelijk te hebben uitgevoerd.
 3. Indien aan art. 1 en 4.2 niet of niet tijdig is voldaan, heeft LAWO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever vrijwaart LAWO voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem opgedragen wijzigingen. Dit laat de waarschuwingsplicht van LAWO onverlet.
 6. Opdrachtgever mag, behoudens schriftelijke goedkeuring van LAWO zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan een ander overdragen.

 

5. Specifieke bepalingen betreffende LAWO

 1. LAWO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. LAWO is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 3. LAWO is niet verplicht te contracteren met een door Opdrachtgever aangegeven hulppersoon, indien LAWO de contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren.
 4. LAWO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LAWO is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor LAWO kenbaar behoorde te zijn.
 5. LAWO is gerechtigd fasen of elementen ter toetsing of goedkeuring aan de Opdrachtgever voor te leggen.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan LAWO de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. LAWO is (met inachtneming van artikel 14) aansprakelijk voor schade aan het werk of (andere) eigendommen van de Opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van LAWO, zijn personeel, onderaannemers of leveranciers.
 8. LAWO is verplicht alle aanspraken uit hoofde van garanties die hem door hulppersonen of leveranciers worden verstrekt aan Opdrachtgever over te dragen.


6. Model of schets

 1. Is aan de Opdrachtgever een model of schets getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

 

7. Aflevering van goederen

 1. De plaats van en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald. Als aflevering geldt het aanbieden van de goederen op de overeengekomen plaats. Zodra de goederen zijn afgeleverd komen deze voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Indien het terrein waar de goederen moeten worden geleverd door LAWO niet of niet voldoende toegankelijk is, is LAWO gerechtigd om de goederen op een andere locatie af te leveren. De goederen komen na deze aflevering voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 3. Indien tussen LAWO en Opdrachtgever is overeengekomen dat LAWO goederen zal lossen en op de locatie zal aanbrengen, is de Opdrachtgever verplicht de voorschriften van LAWO in acht te nemen. De betreffende voorschriften worden voor aflevering aan de Opdrachtgever verstrekt. LAWO is niet aansprakelijk voor het niet of niet juist uitvoeren van de voorschriften. Tevens is LAWO niet aansprakelijk voor schade of gebreken aan de afgeleverde goederen die zijn ontstaan door het niet juist naleven van de voorschriften.
 4. LAWO zal bij aflevering van de goederen op de locatie een kopie van een pakbon aan (een medewerker van) Opdrachtgever verstrekken, welke Opdrachtgever voor akkoord dient te ondertekenen. Op de pakbon staan de soort goederen en de hoeveelheid van de afgeleverde goederen vermeld.
 5. Indien Opdrachtgever de pakbon niet ondertekent, hetzij omdat er niemand aanwezig is op de locatie, hetzij omdat de Opdrachtgever dit weigert, worden de afgeleverde goederen met betrekking tot de soort, hoeveelheid, kwaliteit en staat, geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
 6. Indien Opdrachtgever weigert de pakbon te ondertekenen omdat de afgeleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de Opdrachtgever dit op de pakbon te vermelden, op straffe van verval van de mogelijkheid hier later een beroep op te doen.

 

8. Prijs en prijsverhoging

 1. De overeengekomen prijs is inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De overeengekomen prijs van LAWO, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt bij aflevering of direct na het volbrengen van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht tenzij Opdrachtgever en LAWO hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. De overeengekomen prijs is gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte.
 4. LAWO is in de navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
  1. Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
  2. Indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

 9. Wijziging van de overeenkomst

 1. De Opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aan LAWO op te dragen. LAWO zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een wijziging meer- of minderwerk met zich mee brengt.
 2. LAWO is niet verplicht een door Opdrachtgever opgedragen wijziging uit te voeren indien:
  1. de wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of
  2. de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden tot gevolg zou hebben, of
  3. de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat LAWO zou worden verplicht tot Werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan, of
  4. de uitvoering van de wijziging voor LAWO naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn.
 3. Indien LAWO weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever meedelen.
 4. LAWO is gerechtigd documenten of Werkzaamheden te wijzigen, voor zover het resultaat ervan beantwoordt aan de bepalingen van de overeenkomst.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten Werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. LAWO zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te stemmen met de termijnverlenging.
 7. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal LAWO de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten.
 8. In afwijking van het te dezen bepaalde zal LAWO geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 

10. Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden vooraf of bij aflevering van de goederen en/of uitvoering van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen. De betalingstermijn geldt als een fatale termijn.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan LAWO verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande facturen met een minimum van € 250,00. Indien de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform het Besluit Incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van LAWO op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. LAWO heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. LAWO kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. LAWO kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door LAWO geleverde zaken blijven eigendom van LAWO totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met LAWO gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht LAWO zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat LAWO zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan LAWO of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van LAWO zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

12. Opschorting en ontbinding

 1. LAWO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst per direct te beëindigen zonder gehouden te zijn tot terugbetaling van de opdrachtsom of enige schadevergoeding, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  2. na het sluiten van de overeenkomst LAWO ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  3. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van LAWO kan worden gevergd.
  4. Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is of dreigt te worden aangevraagd en derden beslag leggen ten laste van Opdrachtgever.
 2. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van LAWO op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien LAWO tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 3. Indien Opdrachtgever de overeenkomst ontbindt, beëindigt of opzegt, heeft LAWO aanspraak op:
  1. een vergoeding van de in de overeenkomst vastgelegde prijs, berekend naar de stand van de Werkzaamheden op het moment van ontbinding of opzegging;
  2. een vergoeding van 5% van het resterende deel van de in de overeenkomst vastgelegde prijs dat de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden;
  3. een vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die LAWO op het tijdstip van ontbinding of opzegging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien de Opdrachtgever een Overeenkomst tot levering van goederen ontbindt, beëindigt of opzegt, geldt in afwijking van art. 3 het bepaalde in dit artikellid. De Opdrachtgever dient de reeds geleverde goederen te retourneren op eigen kosten. De Opdrachtgever blijft in dat geval te allen tijde 50% van de koopprijs verschuldigd. Goederen die speciaal voor de Opdrachtgever zijn besteld, waarvan LAWO geen voorraad houdt en goederen die speciaal voor Opdrachtgever worden vervaardigd, worden niet retour genomen.
 5. Het bepaalde in dit artikel laat alle wettelijke rechten van LAWO onverlet.

 

13. Garanties en reclames

 1. Op geleverde goederen van wordt garantie verstrekt die door de leverancier van LAWO is aangegeven. LAWO verstrekt geen verdere garantie dan haar leverancier.
 2. Uitgesloten van garantie zijn de volgende zaken:
  • Slijtage, weersinvloeden en achteruitgang van de geleverde goederen;
  • Kalkuitbloei;
  • Het krimpen en uitzetten van houtwerk en het uitvallen van noesten;
  • Kleurverschillen van geleverd materiaal;
  • Onjuist, onoordeelkundig gebruik;
  • Verwerkt materiaal;
  • Gebruik in strijd met (onderhouds)instructies van LAWO.
 3. Klachten over de verrichte Werkzaamheden, gegeven adviezen of geleverde goederen die bij aflevering en/of oplevering van werkzaamheden niet door Opdrachtgever konden worden ontdekt, dienen door Opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan LAWO. Indien de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dient de Opdrachtgever binnen bekwame tijd te reclameren waarbij een bekwame tijd binnen twee maanden is.
 4. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat LAWO in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient LAWO in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal LAWO slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van LAWO, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

 

14. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van LAWO is beperkt tot het bedrag dat onder de door LAWO afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of indien het voorval niet onder de verzekering valt, is de aansprakelijkheid van LAWO beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs met een maximum van € 2.000,00.
 2. LAWO is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. LAWO is niet aansprakelijk voor alle directe danwel indirecte-, gevolg-, en immateriële schade van Opdrachtgever of derden op enigerlei wijze verband houdend met, danwel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht.
 4. LAWO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LAWO is uitgegaan van door Opdrachtgever of een (door Opdrachtgever aangewezen) derde verstrekte onjuiste, onvolledige, of onvoldoende gegevens.
 5. Niet uitgesloten is de schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van LAWO of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

15. Opneming en oplevering

 1. Indien de overeenkomst aanneming van werk inhoudt, geschiedt de opneming van het werk direct na afronding van het werk.
 2. Nadat het werk is opgenomen, deelt de Opdrachtgever direct mee of het werk al dan niet is goedgekeurd, met opgave van de eventueel resterende gebreken. Op de pakbon/opleverformulier wordt door Opdrachtgever aangegeven of het werk is goedgekeurd. Indien de Opdrachtgever het werk niet goedkeurt geschiedt dit onder opgave van redenen die op de pakbon worden vermeld. Vermeld de Opdrachtgever niets op de pakbon, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.
 3. Kleine gebreken die gevoeglijk binnen dertig dagen kunnen worden hersteld zullen geen reden geven tot onthouding van goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 4. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

 

16. Vrijwaring; verjaringstermijn

 1. Indien Opdrachtgever aan LAWO informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen, defecten en dergelijke.
 2. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens LAWO en de door LAWO bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.


17. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LAWO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LAWO niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen en niet-werkbare dagen in het bedrijf van LAWO en niet of niet tijdige levering door toeleveranciers worden daaronder begrepen.
 3. LAWO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LAWO zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover LAWO ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is 3.a en 12.3.c van overeenkomstige toepassing.

 

18. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom berusten bij LAWO.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het opgeleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Alle door LAWO eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van LAWO worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen LAWO en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft LAWO het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.